hjem
Hjem | Om virksomheten | Kontakt oss
Navigasjon
Formular for:
kontraktsinngåelse iht. NS 8405 for større arbeider

AVTALEDOKUMENT mellom

Byggherre.......................   Org.nr……………………
Adr.:...............................   Sted:........................   Tlf.:...........................
Telefaks: ........................   E-post:......................

og Entreprenør................   Org.nr……………………          
Adr.:..............................   Sted:..........................   Tlf.:..........................
Telefaks: .......................   E-post:.......................


Mellom byggherre og entreprenør er det dags dato inngått slik avtale:

1 Kontraktsarbeider
Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeider i
henhold til følgende dokumenter:

(1)...................................................................................
(2)...................................................................................
(3)...................................................................................
(4)...................................................................................
(5)...................................................................................
(6)...................................................................................
(7)...................................................................................

Kontraktsarbeidets byggested er .......................... (gateadresse)
med gnr.......... og bnr............. i .......................... (kommune).

Ved motstrid mellom kontraktsdokumentene reguleres rangen mellom dokumentene i
NS 8405 pkt. 3.

2 Kontraktsum
Kontraktssummen er som følger
kr .................. + 25% MVA
kr .................. Kontraktssum

inkl. 25% MVA kr ..................

Det beregnes prisstigning i henhold til ....................................................

3 Partenes representanter.
Skriftlig kommunikasjon (NS 8405 pkt. 6 ) Byggherrens 
representant er: .................................................. (navn)

Representanten nås på følgende måte: Adresse .................................
Postnr.: ...................... Sted...........................  Tlf:...........................
Mobil..........................  Telefaks .....................  E-post......................
Entreprenørens representant er: .................................................. (navn)
Representanten nås på følgende måte: Adresse .................................
Postnr.: .....................  Sted...........................  Tlf:...........................
Mobil..........................  Telefaks .....................  E-post......................


Endringer av partenes representanter skal varsles. Varsler og krav skal i henhold til NS
8405 pkt. 8 være skriftlige. Partene er enige om at elektronisk kommunikasjon til de to
ovennevnte adresser er å anse som skriftlig i henhold til NS 8405 8,2. ledd.

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)
Skal byggherren stille sikkerhet?

Ja ? Nei ? Dersom annet ikke er utfylt i forrige linje forplikter byggherren seg til å stille
sikkerhet.

Entreprenøren har rett til å utsette oppstart dersom byggherre ikke har stilt sikkerhet i
tide. Skal entreprenøren stille sikkerhet? Ja ? Nei ?

Dersom annet ikke er utfylt i forrige linje forplikter entreprenøren seg til å
stille sikkerhet. Byggherren er ikke pliktig til å betale avdrag dersom entreprenøren
ikke har stilt avtalt sikkerhet.

5 Forsikring (NS 8405 kap. 10)
Entreprenøren plikter
å tegne ansvarsforsikring og fremlegge denne for byggherrens kontroll.
Ved ombygningsarbeider plikter byggherren å holde de arbeidene som ikke inngår
entreprisekontrakten forsikret.

6 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)
Er det avtalt
mengdekontroll på kontrakten? Ja ? Nei ? Dersom annet ikke er utfylt i forrige linje
anses det som avtalt at mengdekontroll ikke er avtalt. Er mengdekontroll avtalt har
entreprenøren frist til ..................... (dato) med å korrigere mengder. Byggherren har
deretter rett til å komme med sine merknader til korrigeringen en måned og
entreprenøren rett til merknader til eventuelle nye poster som byggherren krever
regulert i en måned deretter.

7 Fremdrift og tidsfrister
Byggherren plikter å fremlegge
koordinering av aktørene fire uker etter kontraktsinngåelsen (NS 8405 pkt. 19.6) og
entreprenøren plikter å fremlegge fremdriftsplan innen seks uker etter
kontraktsinngåelsen (NS 8405 pkt. 18.1) med mindre annet er avtalt. Oversittelse av
disse fristene må eventuelt varsles etter standardens regler. Det er avtalt slike
tidsfrister for entreprisen: Inngangsettelse på byggeplassen.....................................
(dato) Det er avtalt følgende dagmulktsanksjonerte delfrister:

(1)……………………………………………………………..
(2)……………………………………………………………..
(3)……………………………………………………………..

Dagmulktsanksjonert ferdigstillelsesfrist for
prosjektet er...................... (dato)

8 Regningsarbeider
For regningsarbeide er det avtalt følgende:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Prisene er oppgitt eks. mva, men inklusive alle påslag.

9 Tvister og oppmann
Det er ikke avtalt oppmann. For øvrig løses
tvister etter NS 8405’s bestemmelser

10 Alminnelige kontraktsbestemmelser
For denne avtale gjelder NS 8405 ”Norsk Bygge- og Anleggskontrakt”
så langt annet ikke følger av
denne avtale. 11 Særlige bestemmelser På denne avtale er det avtalt følgende
avvik fra NS 8405: .............................................................................

______________________________ 0 _______________________________

Avtalen  med bilag er utferdiget i to eksemplarer og signert av begge parter hvor hver
av partene beholder hvert sitt originaleksemplar. Sted...................., dato...............
Sted...................., dato............... byggherre entreprenør

Særlige vedlegg til kontrakten:
Vedlegg 1: …………………………………………………………………………….
Vedlegg 2: …………………………………………………………………………….
Vedlegg 3: …………………………………………………………………………….
Vedlegg 4: …………………………………………………………………………….
Vedlegg 5: …………………………………………………………………………….
Vedlegg 6: …………………………………………………………………………….
TAKTEKKING
Icopal Mono-Polar for flate tak
Icopal Decra takpanner
Icopal shingel
Zanda takstein
Skarpnes takstein
Hollandsk glassert teglstein
Torvtak
Rutetekking
Plannja takpanner
Vanntrykksmembraner
 
BLIKKENSLAGERARBEID
Takrenner
Nedløp
Pipebeslag
Luftehatter
Stigetrinn
Snøfangere
Takbrosystemer
Bygningsbeslag forøvrig
 
VÅRE KUNDER
Borettslag
Sameier
Privatpersoner
Næringsbygg
Stat og kommuner


Bærum Taktekking A/S Telefon: 67138080 Telefaks: 67180101 E-mail: post@baerumtak.no