hjem
Hjem | Om virksomheten | Kontakt oss
NavigasjonHåndverkeren
Generelle kontraktsbestemmelser av 30.06.04
Forbrukerentreprise

Lov om håndverkertjenester av 16. juni 1989 nr 63 regulerer alle avtaler hvor næringsdrivende påtar seg å utføre håndverkertjenester for en forbruker. En forbruker er etter loven en fysisk person som i hovedsak opptrer som privatperson. Sammenslutninger som borettslag, sameier og lignende anses ikke for å være forbrukere. Med håndverkertjenester menes her avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging ol. av fast eiendom og ting) som næringsdrivende skal utføre ervervsmessig for forbruker, og som gjelder fast eiendom eller ting hovedsakelig til forbrukers personlige bruk. Forbrukernes rettigheter er ivaretatt gjennom loven og Håndverkeren har tatt hensyn til lovens regler. Lovteksten mv. finner man bla. på www.tryti.no under ”Faste eiendommers rettsforhold”.

For avtaler mellom Håndverker og forbrukere gjelder følgende generelle kontraktsbestemmelser.
1 Oppdraget
1.1 Håndverkerens tjenester og materialer oppfyller de krav som følger av lov og forskrift samt oppfylle de kvaliteter som fremgår av NS 3420. (Vanlig god håndverksmessig kvalitet og utførelse). Dersom det er ønskelig med avvikende kvalitetskrav må dette avtales nærmere.
1.2 Håndverkeren kan påta seg å utføre tilleggstjenester som står i sammenheng med den bestilte tjeneste og det forutsetter at det blir inngått skriftlig avtale om tilleggstjenester i hvert enkelt tilfelle. Håndverkeren plikter å utføre tilleggsarbeid som ikke uten fare for skade kan utsettes, jfr hvtl § 9 (3).
1.3 Håndverkeren forbeholder seg retten til å kreve tillegg i pris for arbeider som ikke er beskrevet i pkt 1 i tilbudet/aksept/ordrebekreftelsen/avtalen, eller som utføres etter tilleggsbestillinger.
1.4 Ved avbestilling av hele eller deler av arbeidet kan håndverkeren kreve dekket tapt dekningsbidrag på 15% av avtalt vederlag inkl. mva for det avbestilte.
1.5 Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.
1.6 Håndverkeren påtar seg ikke ansvar for offentlige gebyrer / avgifter.
   
2 Fakturering, betaling og sikkerhet
2.1 Ved hver faktura vedlegges spesifisert timeliste og materiallister. Vil forbruker protestere mot fremsatt faktura, må forbruker si fra til Håndverkeren om dette innen rimelig tid etter at faktura ble mottatt, se lovens § 36 (3).
2.2 Håndverkeren fakturerer forbrukeren hver 14. dag for inntil 90 % av levert ytelse. Siste 10 % faktureres først etter at tjenesten er ferdig utført og eventuelle mangler er utbedret.
2.3 Forbrukers bankgaranti kan opphøre fra og med det tidspunkt avtalt pris og krav om tillegg fra Håndverkeren i sin helhet er betalt, eventuelt etter,
  avtale med partene. Håndverkerens bankgaranti kan opphøre fra og med 1 år etter at arbeidene er avsluttet eventuelt etter avtale mellom partene. Partene er ikke forpliktet til å påstarte oppfyllelse av avtalen før det fremlegges dokumentasjon på at avtalt bankgaranti er etablert. Håndverkeren kan være behjelpelig med å ordne slik bankgaranti for forbrukeren.
2.4 Forbruker har ansvar i forhold til helse, miljø og sikkerhet, jfr byggherreforskriften av 21. april 1995 nr 377. Det skal utpekes en koordinator for arbeidsmiljøspørsmål som må sørge for plan for sikkerhet, helse og miljø, jfr § 8 og om nødvendig sende forhåndsmelding, jfr § 9.
   
3 Annet
3.1 Håndverkeren vil for egen regning forsøke å holde arbeidsplassen til enhver tid hensiktsmessig ryddig og sikret slik at det ikke oppstår fare for skade. Spesielt vil maskiner, verktøy, materialer, grøfter, stillaser og annet slik utstyr sikres slik at det ikke oppstår fare for skade. Håndverkeren vil også rydde arbeidsplassen når kontraktsarbeidene avsluttes, herunder fjerne overflødige materialer som De ikke skal overta, fjerne søppel og annet avfall/skrot.
3.2 Før Håndverkeren forlater arbeidsplassen, vil Håndverkeren kontakte Forbrukeren for overtakelsesforretning.
3.3 Borettslag, sameier og lignende har ansvar iht. forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), selv om de anses som forbruker etter denne avtalen. Se www.tryti.no under ”Entrepriserett” eller http://www.lovdata.no/for/sf/aa/xa-19961206-1127.html

TAKTEKKING
Icopal Mono-Polar for flate tak
Icopal Decra takpanner
Icopal shingel
Zanda takstein
Skarpnes takstein
Hollandsk glassert teglstein
Torvtak
Rutetekking
Plannja takpanner
Vanntrykksmembraner
 
BLIKKENSLAGERARBEID
Takrenner
Nedløp
Pipebeslag
Luftehatter
Stigetrinn
Snøfangere
Takbrosystemer
Bygningsbeslag forøvrig
 
VÅRE KUNDER
Borettslag
Sameier
Privatpersoner
Næringsbygg
Stat og kommuner


Bærum Taktekking A/S Telefon: 67138080 Telefaks: 67180101 E-mail: post@baerumtak.no