hjem
Hjem | Om virksomheten | Kontakt oss
NavigasjonKontraktsformular for mindre arbeider.
Mellom håndverker

Bedriftens navn:
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson som kan forplikte håndverkeren:
Telefonnr:
Mobiltelefonnummer:
Telefaksnummer:
E-post adresse

og oppdragsgiver / forbruker

Oppdragsgiver / forbrukerens navn
Telefonnr:
Mobiltelefonnummer:
Telefaksnummer:
E-post adresse:

er det inngått følgende avtale:
For denne avtale gjelder bestemmelsene i Lov om håndverkertjenester
av 16. juni 1989 nr 63 og våre generelle kontraktsbestemmelser datert
30.06.04. Oppdragsgiver skal i kontraktsforholdet anses som en forbruker
og ha samme rettslige posisjon som en forbruker jfr lovens § 1. 1.
Oppdraget Håndverker har påtatt seg å levere tjenester, slik det er
nærmere beskrevet i følgende dokumenter:
(styrk det som ikke passer)


1. Denne avtale
Arbeidsbeskrivelser utarbeidet av.......... datert;
Arbeidstegninger utarbeidet av.......... datert;
Overnevnte dokumenter er en del av avtalen.
I tilfelle motstrid mellom dokumentene skal de gjelde i den rekkefølge
som er angitt overfor. Håndverker leverer de materialer som er nødvendige,
med unntak av følgende som leveres av forbrukeren: (angi kvalitet)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

(slettes om nødvendig. )
Det er avtalt at nedenfor angitt tjenester og materialer skal oppfylle avvikende
og nærmere spesifisert kvalitet:
Tjenesten skal uføres på følgende adresse / sted
Håndverker starter leveringen av tjenesten (dato)
Arbeidet skal være avsluttet senest: (dato)
Sluttfrist Ved forsinkelse fra tjenesteyterens side i forhold til avtalt sluttfrist,
kan forbruker kreve dagmulkt.
Dagmulkten skal pr dag ugjøre kr: (ca 1 promille av avtalt pris)
Dagmulkt kan kun kreves i 100 dager.


2. Pris
Håndverker skal utføre den i pkt. 1 spesifiserte tjeneste til fast
pris ink mva kr:
Håndverker skal utføre den i pkt. 1 spesifiserte tjeneste
som regningsarbeider. Håndverker skal utføre nedenfor spesifiserte
tjeneste til fast pris ink mva kr:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Øvrige tjenester spesifisert i pkt 1,
utføres som regningsarbeider. Ved regningsarbeider benytter håndverkeren
følgende timepriser og påslagsprosent på leverte materialer / underleverandører:
Timepris håndverkertype ………………………. ink mva kr........
Timepris håndverkertype ………………………. ink mva kr........
Timepris håndverkertype ………………………. ink mva kr........
Påslagsprosent på leverte materialer / underentrepriser %.
Håndverker antar at overnevnte regningsarbeider ink
mva. vil koste ca kr........

På grunn av arbeidenes størrelse skal forbruker stiller bankgaranti for sin
kontraktsforpliktelse. Bankgarantien skal utgjøre (ca 15 % av avtalt pris).
kr........


På grunn av arbeidenes størrelse skal håndverker stiller bankgaranti for sin
kontraktsforpliktelse. Bankgarantien skal utgjøre (ca 10 % av avtalt pris).
kr........


3. Helse, miljø og sikkerhet.
Forbruker er utpekt som koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under
utarbeidelsen og gjennomføringen av prosjektet, jfr § 7.
Håndverker er utpekt som koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under
utarbeidelsen og gjennomføringen av prosjektet, jfr § 7.
Kontraktsarbeidene skal ikke medføre unødvendig støy. Støyende arbeid skal
ikke utføres på lørdager, søndager og helligdager, og tillates bare utført i perioden
(fra til klokkeslett): kl              kl


4. Spesielle avtalevilkår
Det er mellom partene avtalt følgende spesielle vilkår
(andre forhold forbruker skal sørge for etc):

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

(Bruk vedlegg m/dato hvis hensiktsmessig)
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt
eksemplar.

Dato/sted:_________________ Dato/sted:___________________________________________ __________________________
Forbruker (sign)                       Håndverker (sign)

TAKTEKKING
Icopal Mono-Polar for flate tak
Icopal Decra takpanner
Icopal shingel
Zanda takstein
Skarpnes takstein
Hollandsk glassert teglstein
Torvtak
Rutetekking
Plannja takpanner
Vanntrykksmembraner
 
BLIKKENSLAGERARBEID
Takrenner
Nedløp
Pipebeslag
Luftehatter
Stigetrinn
Snøfangere
Takbrosystemer
Bygningsbeslag forøvrig
 
VÅRE KUNDER
Borettslag
Sameier
Privatpersoner
Næringsbygg
Stat og kommuner


Bærum Taktekking A/S Telefon: 67138080 Telefaks: 67180101 E-mail: post@baerumtak.no