hjem
Hjem | Om virksomheten | Kontakt oss
Navigasjon
Avtaleformularet er ment til bruk ved inngåelse av enklere
avtaler hvor tjenesteyteren er næringsdrivende og oppdragsgiver
er privatperson eller sammenslutninger som borettslag,
sameier og lignende.

Med håndverkertjenester menes her avtaler eller oppdrag
om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold, installasjoner,
ombygging ol. av fast eiendom og ting) som tjenesteyter skal
utføre ervervsmessig for ppdragsgiver, og som gjelder fast
eiendom eller ting til oppdragsgivers personlige bruk.

Borettslag eller boligsameier er aldri forbruker.

Mellom

Oppdragsgiver:.................
Navn:...............................
Adresse:...........................
Postnummer:.....................
sted:.................................
Telefonnummer:.................
Fax:..................................
E-post:..............................

kontaktperson/ektefelle for oppdragsgiver som kan forplikte
oppdragsgiver

Navn:...............................
Adresse:...........................
Postnummer:.....................
sted:.................................
Telefonnummer:.................
Fax:..................................
E-post:..............................

og utførende/entreprenør

Navn:...............................
Adresse:...........................
Postnummer:.....................
sted:.................................
Telefonnummer:.................
Fax:..................................
E-post:..............................
Organisasjonsnummer

kontaktperson som kan forplikte tjenesteyter/entreprenør

Navn
Adresse
Postnummer
sted
Telefonnummer
Fax
E-post

er det inngått følgende avtale:

1 AVTALEN

Lov om håndverkertjenester av 16. juni 1989 nr 63
kommer til anvendelse dersom oppdraggiver er forbruker.
Lovteksten mv. finner man bl.a. på www.tryti.no under
”Faste eiendommers rettsforhold”.

Dersom oppdragsgiver ikke er forbruker er det NS 3431
som kommer til anvendelse. For å komme under begrepet
forbruker må oppdraggiver være en fysisk person,
og oppdraget må være til oppdragsgivers eller dennes
families personlige bruk. Borettslag og boligsameier vil
aldri være forbrukere i lovens forstand.

2 Skriftlighet / muntlighet

Partene skal anse det som er nedfelt skriftlig som avtalt.
Muntlige avtaler er bare bindende i den grad de er uomtvistet
mellom partene, eller skriftlig bekreftet uten ugrunnet opphold.

Uenighet om slik bekreftelse må eventuelt reklameres – også
uten ugrunnet opphold.
Partene er enige om at e-post er å anse som skriftlighet i
avtalens forstand. Riktig e-post som skal benyttes MÅ være
utfylt i kontrakten for at denne e-post skal aksepteres
som skriftlig.
Endring av e-post må skriftlig meldes den annen part.

3 Tjenesten

tilleggsarbeider og endring / avbestilling
3.1 Oppdraget Adresse hvor tjenesten skal utføres:
Tjenesteyter/entreprenør påtar seg å levere følgende
(punktet må fylles ut grundig, om nødvendig på eget ark):
Følgende dokumenter beskriver tjenesten som skal leveres
nærmere: (Stryk / legg til etter behov)

Dette avtaledokument.

Møtereferat fra møte mellom oppdragsgiver og tjenesteyter,
referatet er datert Tjenesteyters skriftlige tilbud,
datert Oppdragsgivers skriftlige oppdragsbeskrivelse,
datert Oppdragsgivers arbeidstegninger, datert

6. 7. Dokumentene gjøres til en del av denne avtale.
I tilfelle motstrid mellom dokumentene skal de gjelde i
den rekkefølge som er angitt i dette punkt. Tjenesteyter
skal levere de materialer som er nødvendige, med unntak
av følgende: Det er avtalt at tjenesten og leverte materialer
skal oppfylle de krav som følger av lov og forskrift,
samt oppfylle de kvaliteter som fremgår av NS 3420.
(Vanlig god håndverksmessig kvalitet og utførelse).
Det er avtalt at de nedenfor spesifiserte tjenester og
materialer skal oppfylle avvikende og nærmere spesifisert
kvalitet:

3.2 Endringer, tilleggsarbeider og avbestilling Utførende
plikter i rimelig omfang å yte tilleggstjenester som står i
sammenheng med de bestilte arbeidene.

Ved avbestilling av hele eller deler av arbeidet kan utførende
kreve dekket tapt dekningsbidrag på 8 % av avtalt vederlag
inkl. mva for det avbestilte.
Dersom det samlede fradrag iht. endringsarbeider utgjør 15 % eller,
mer skal det regnes tapt dekningsbidrag av hele reduksjonen.
Tjenesteyter skal starte leveringen av tjenesten og arbeidet
skal være avsluttet senest Utførende/entreprenør skal holde
oppdragsgiver løpende orientert om kontraktsarbeidenes fremdrift.
Hindres fremdriften av forhold oppdragsgiver har ansvaret for,
skal tjenesteyter uten opphold varsle oppdragsgiver skriftlig
om hindringen. I motsatt fall taper tjenesteyter retten til å
kreve tillegg som følge av hindringen.

4 VEDERLAGET

4.1 Generelt
Er det gitt prisoverslag, og oppdragsgiver er forbruker,
kan utførende ikke kreve en totalpris som overstiger 15 %
av overslaget med mindre overslaget er gitt som uforbindende
prisoverslag eller det er tatt forbehold på de forhold som merprisen
refererer seg til. Er oppdragsgiver ikke forbruker har prisoverslaget
kun konsekvens dersom overslaget viser seg å være uaktsomt,
og dersom det kunne få betydning for bestillingen av arbeidet.
Vederlag for endrings- og tilleggsarbeider plikter utførende å
varsle om ved endrings- eller tilleggsarbeider som har pris- eller
fremdriftkonsekvens. Det er tilstrekkelig at utførende/entreprenør
varsler slik konsekvens, men han bør i tillegg tilstrebe å gi et overslag
over merkostnadene så raskt som mulig.
Dersom oppdragsgiver ikke protesterer på at en bestilling anses som
endrings- eller tilleggsarbeide – eventuelt også på omfanget av tillegget
i tid eller kostnad - innen rimelig tid, og i alle fall innen 21 hverdager
fra skriftlig melding er mottatt, anses oppdragsgiver å ha akseptert
endringen og eventuelt endringen med konsekvens dersom
konsekvensen også er meldt. Fastprisen og prisoverslag er betinget
av nødvendig tilkomst, og at arbeidene kan gjennomføres rasjonelt
og effektivt uten hindringer.
Dersom oppdragsgiver setter begrensninger som påvirker fremdrift
eller rasjonell drift, kan utførende kreve tillegg i pris eller byggetid
som følge av slike forhold med mindre dette var forhold som
utførende burde ha tatt med i sin beregning på forhånd når han
inngav prisen.

4.2 Fast pris
Det er avtalt følgende fast pris,
inkl. materialer mv. kr inkl. mva Det er tjenesteyterens/entreprenørens
ansvar og risiko at de avtalte arbeider er komplette og inklusive alle
kostnader, med unntak av offentlige gebyrer.

4.3 Regningsarbeid
Er det avtalt regningsarbeid, skal utførende
levere time- og materiallister suksessivt under arbeidets gang med
korresponderende fakturering, men ikke oftere enn en gang
pr. kalendermåned. Partene kan enes om at spesifiserte time- og
materiallister fremlegges samlet i sluttoppgjøret. Er det avtalt fast
pris for deler av arbeidet må beskrivelsen og vederlaget på
fastprisdelen angis nedenfor. Det som ikke omfattes av
fastprisbeskrivelsen regnes som regningsarbeid. 1. 2. 3.
(Det henvises til vedlegg m/dato hvis hensiktsmessig)

Avtalt timepris kr inkl. mva Påslag for materialer som ikke inngår
i fastprisavtalen er avtalt til % av totalvederlaget.

3.3 Fakturering og betaling
For fastprisarbeider betales det a-konto iht. framdrift, men
aldri mer enn 90 % av det produserte.
Ved hver faktura på regningsarbeider eller annet arbeide der
det ikke har vært gitt fastpris skal det vedlegges spesifisert
timeliste og materiallister som kan kontrolleres.
Vil oppdragsgiver reklamere mot fremsatt faktura, må oppdragsgiver
si fra til tjenesteyter om dette innen rimelig tid etter at faktura ble
mottatt og senest ved forfall. Dersom reklamasjon ikke er mottatt
ved forfall anses fakturaen å være uomstridt.
I utgangspunktet skal partene ikke stille garanti.
Dersom garanti skal stilles må firkanten i linjen under avkrysses.
Det er avtalt at begge parter stiller bankgaranti på hhv. 10 %
for tjenesteyter og 15 % for oppdragsgiver. Garantien skal være
stilt før arbeidene starter. Manglende garantistillelse gir rett til å
stanse arbeidene eller nekte betaling.
(Når forventet kostnad på tjenesten overstiger kr. 75.000,- inkl.
mva. bør begge parter stille bankgaranti.
Annet kan eventuelt avtales under punkt 7.)

5 Helse, miljø og sikkerhet.

Oppdragsgiver har ansvar i forhold til helse, miljø og sikkerhet,
jfr byggherreforskriften av 21. april 1995 nr 377.
Tjenesteyter er av partene utpekt som koordinator for
arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen og gjennomføringen
av prosjektet, jfr § 7. Tjenesteyter skal sørge for plan for sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø jfr § 8, og om nødvendig sende
forhåndsmelding, jfr § 9. Er oppdragsgiver ikke privatperson,
har oppdragsgiver ansvar iht. forskrift om helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

HMS-forskriften og internkontrollforskriften finner mann under
www.tryti.no under ”Entreprise”.
I forhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeidet, skal utførende
på egen regning:

· holde arbeidsplassen til enhver tid
hensiktsmessig ryddig og sikret slik at det ikke oppstår
fare for skade.
Spesielt skal maskiner, verktøy, materialer, grøfter, stillaser
og lignende utstyr sikres slik at det ikke oppstår fare
for skade.

· rydde hele arbeidsplassen når kontraktsarbeidene avsluttes,
herunder fjerne overflødige materialer som oppdragsgiver
ikke skal overta, fjerne søppel og annet avfall/skrot.
Før tjenesteyter/entreprenør forlater arbeidsplassen, skal
oppdragsgiver kontaktes og om mulig besiktige arbeidsplassen.

6 Spesielle avtalevilkår

Det er mellom partene avtalt følgende spesielle vilkår
(forhold oppdragsgiver skal sørge for etc): Avtalen er utferdiget
i to eksemplarer hvor hver av partene beholder hvert sitt eksemplar.Sted og dato                             Sted og datoOppdragsgiver                           Tjenesteyter


TAKTEKKING
Icopal Mono-Polar for flate tak
Icopal Decra takpanner
Icopal shingel
Zanda takstein
Skarpnes takstein
Hollandsk glassert teglstein
Torvtak
Rutetekking
Plannja takpanner
Vanntrykksmembraner
 
BLIKKENSLAGERARBEID
Takrenner
Nedløp
Pipebeslag
Luftehatter
Stigetrinn
Snøfangere
Takbrosystemer
Bygningsbeslag forøvrig
 
VÅRE KUNDER
Borettslag
Sameier
Privatpersoner
Næringsbygg
Stat og kommuner


Bærum Taktekking A/S Telefon: 67138080 Telefaks: 67180101 E-mail: post@baerumtak.no